วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

The 2nd ZNA-TKKG Koi Show 2012

สวสัดีครับ  TKKG Thailand Chapter ขอเปิดตัวและประกาศการจัดงานประกวดปลาแฟนซีคาร์พ “The 2nd  ZNA-TKKG Koi Show 2012” แบบ Full Size โดยมีรายละเอียดของงานเป็นดังต่อไปนี้


1. ชื่องานประกวด  The 2nd ZNA-TKKG Koi Show 2012

2. เวลาและสถานที่ประกวด วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555  เวลา 8.00-18.00 น.
    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
3.1  ร่วมกิจกรรมงานวันเกษตรสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2555 
   3.2  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมปลาแฟนซีคาร์พคุณภาพสูง
   3.3  พัฒนาทักษะในการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พระดับประกวดมาตรฐาน ZNA ให้กับนักเลี้ยงและผู้ที่สนใจ 
   3.4   พัฒนาทักษะในการดูความงามของปลาแฟนซีคาร์พมาตรฐาน ZNA ให้กับผู้ที่สนใจ

4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.1 คณะกรรมการผู้ตัดสินจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสมาคม ZNA จำนวน 4 คน
4.2 Trainee judges จำนวน 4 คน
4.2 ผู้เลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พและผู้สนใจทั่วไปรวมประมาณ 2000 คน
    
5.  รายละเอียดการประกวด

ผู้จัดงาน: TKKG Thailand Chapter และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ประธานจัดงาน: รศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ (TKKG Thailand Chapter) โทร. 089-8406148
ประธานร่วม: รศ.ดร.อนันต์  ทองระอา (มทส.) โทร. 081-7521642

โปรแกรมการประกวด

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
18.00-24.00 น. ลงทะเบียนและรับปลาขนาด 55bu, 65bu, 75bu, และ 85bu ลงบ่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
08.00-10.00 น. ลงทะเบียนและรับปลาขนาด 18bu, 25bu, 35bu, และ45bu
09.30-10.00 น. ประชุมกรรมการตัดสินที่งานประกวด
10.00-12.00 น. ตัดสินปลา ช่วงที่ 1 (ปลาขนาด 55bu, 65bu, 75bu, และ 85bu)
12.00-13.00 น. พักเที่ยง  และเปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมปลาบ่อ
13.00-14.30 น. ตัดสินปลา ช่วงที่ 2 (ปลาขนาด 18bu, 25bu, 35bu, และ45bu)
14.30-15.00 น. ตัดสินปลาโครงการ King of Shiro Utsuri
15.00-16.00 น. กิจกรรมประมูลปลาเพื่อการกุศล และเปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมปลา
16.00-19.00 น. พิธีปิดงาน มอบรางวัล  การประชุมประจำปี TKKG Thailand Chapter และงานเลี้ยง
18.30-20.00 น. ขนย้ายปลากลับ

ประเภทของการประกวด : European Style Show

สายพันธุ์ของปลาแฟนซีคาร์พที่ประกวด แบ่งเป็น 10 สายพันธุ์
1. KOHAKU (โคฮากุ)
2. TAISHO SANSHOKU (ซังเก้)
3. SHOWA SANSHOKU (โชว่า)
4. UTSURIMONO (อุสซุริโมโน) และ BEKKO (เบคโกะ)
5. TANCHO (ตันโจ)                                                                                                                     
6. KOROMO (โกโรโมะ) และ GOSHIKI (โงวชิกิ)
7. ASAKI (อาซากิ) และ SHUSUI (ซูซุย)
8. HIKARI MUJIMONO (ฮิการิ มูจิโมโน)
9. HIKARI UTSURIMONO (ฮิการิ อุจิริโมโน) และ HIKARI MOYOMONO (ฮิการิ โมโยโมโน)
10. KAWARIMONO (คาวาริโมโน)                                                                                 

ขนาดปลาคาร์ฟที่ส่งเข้าประกวด และค่าสมัคร
ประกวด ทุกๆ 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ 18 bu – 85 bu 
1) 18 Bu   < 18 cm          300 บาท พร้อมถุง
2) 25 Bu   > 19-25 cm      300 บาท พร้อมถุง
3) 35 Bu   > 26-35 cm      500 บาท พร้อมถุง
4) 45 Bu   > 36-45 cm      500 บาท พร้อมถุง
5) 55 Bu   > 46-55 cm      700 บาท
6) 65 Bu   > 56-65 cm      700 บาท
7) 75 Bu   > 66-75 cm      900 บาท
8) 85 Bu   > 75 cm          900 บาท

คณะกรรมการตัดสิน  จาก ZNA ( Zen Nippon Airinkai) 

ค่าเช่าบ่อ ใบละ 1,000.-  (ปลาขนาดตั้งแต่ 50 Bu – 85 Bu ทุกตัวตัดสินในบ่อ)

ถ้วยรางวัล ทั้งหมด. 122 ใบ
(1) Grand. Champion 1 ใบ 
(2) Superior. Champion 1 ใบ
(3) Mature. Champion. 1 ใบ
(4) Adult. Champion. 1 ใบ
(5) Young. Champion. 1 ใบ
(6) Baby  Champion  1 ใบ
(7) Jumbo Champion A 1 ใบ                                                                                                         
(8) Jumbo Champion B 1 ใบ                                                                                                         
(9) Best in size. 8 ใบ
(10) Best in variety. 10 ใบ
(11) 1st  place 80 ใบ
(12) 2nd  place (ประกาศณียบัตร)  80 ใบ
(13) 3rd  place (ประกาศณียบัตร)  80 ใบ

6.  แหล่งงบประมาณ
ค่าสมัคร และเงินสนับสนุนจากฟาร์มปลาแฟนซีคาร์พ องค์กร บริษัท หรือห้างร้าน

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พและได้ชมปลาแฟนซีคาร์พคุณภาพสูง  สามารถพัฒนาทักษะในการเลี้ยงและการดูความงามของปลาแฟนซีคาร์พ  ระดับประกวดมาตรฐาน ZNA

8.  ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้รับผิดชอบโครงการ

รศ. ดร. สันติ แม้นศิริ (ประธาน TKKG Thailand Chapter) 
สาขาวิชาฟิสิกส์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์  089-8406148 (มือถือ)
e-mails: Thai-koikeeper@hotmail.com; santimaensiri@g.sut.ac.th

นอกเหนือจากงานประกวดแล้ว กิจกรรมร่วมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ

(1) การตัดสินปลาของสมาชิก TKKG จากโครงการ “King of Shiro Utsuri” ซึ่งเป็นกิจกรรมเลือกปลาและแข่งเลี้ยงปลาโตไซสายพันธุ์ Shiro Utsuri ขนาด 20-25 cm จำนวนประมาณ 30 ตัว โดยโครงการได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โครงการนี้จะได้เห็นกันว่าสมาชิกท่านใดมีทักษะการเลือกและการเลี้ยงปลา  สายพันธุ์ Shiro Utsuri  ได้ดีกว่ากันเพื่อจะได้แบ่งปันความรู้และเทคนิคกับนักเลี้ยงท่านอื่นๆ

(2) กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น  การประมูลปลาเพื่อการกุศล  นิทรรศการเกี่ยวกับปลาแฟนซีคาร์พ การแข่งขันวาดภาพปลาแฟนซีคาร์พของเด็กๆ ชิงเงินและถ้วยรางวัลพิเศษจาก TKKG การออกร้านขายสินค้า อุปกรณ์  อาหารปลา และปลาสวยๆ จากฟาร์มปลาแฟนซีคาร์พชั้นนำของประเทศ ซึ่งจะนำปลาคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นคุณภาพดี หลากหลาสายพันธุ์ ราคาพิเศษมาจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงทุกระดับ

(3) กิจกรรมประกวดภาพวาดปลาคาร์พของเยาวชน ชิงถ้วยรางวัลและเงินสด

จากข้อมูลและรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ทาง TKKG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พส่งปลาเข้าร่วมประกวด เราขอถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านทั้งนักเลี้ยงและผู้สนใจทั่วไปมาร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับปลาแฟนซีคาร์พที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม สามารถสร้างมาตรฐานการเลี้ยงและกิจกรรมปลาแฟนซีคาร์พให้ทัดเทียมประเทศญี่ปุ่นและนานาประเทศได้ และที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดงานประกวดปลาแฟนซีคาร์พในครั้งนี้ คือรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทาง TKKG Thailand Chapter จะขอมอบบริจาคเพื่อการกุศลต่อไป 

โปรดติดตามข่าวสารและความคืบหน้าเรื่องงานประกวดในทางเวป www.koi-keeper.net  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในโอกาสต่อไป

แล้วเจอกันมกราหน้าที่โคราชครับ...