วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Hightlight in Nichirin

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่งาน 1st ZNA-TKKG KOi Show 2011 ได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Nichirin ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2554 อย่างรวดเร็ว(3เดือนหลังจากการจัดงาน) 

อีกทั้งยังได้รับเกียรติลงเป็นHightlight บนหน้าปกนิตยสารด้วย ซึ่งนับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะทำงานที่ดีต่อไปในอนาคตครับ
TKKG ขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

The 2nd ZNA-TKKG Koi Show 2012

สวสัดีครับ  TKKG Thailand Chapter ขอเปิดตัวและประกาศการจัดงานประกวดปลาแฟนซีคาร์พ “The 2nd  ZNA-TKKG Koi Show 2012” แบบ Full Size โดยมีรายละเอียดของงานเป็นดังต่อไปนี้


1. ชื่องานประกวด  The 2nd ZNA-TKKG Koi Show 2012

2. เวลาและสถานที่ประกวด วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555  เวลา 8.00-18.00 น.
    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
3.1  ร่วมกิจกรรมงานวันเกษตรสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2555 
   3.2  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมปลาแฟนซีคาร์พคุณภาพสูง
   3.3  พัฒนาทักษะในการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พระดับประกวดมาตรฐาน ZNA ให้กับนักเลี้ยงและผู้ที่สนใจ 
   3.4   พัฒนาทักษะในการดูความงามของปลาแฟนซีคาร์พมาตรฐาน ZNA ให้กับผู้ที่สนใจ

4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.1 คณะกรรมการผู้ตัดสินจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสมาคม ZNA จำนวน 4 คน
4.2 Trainee judges จำนวน 4 คน
4.2 ผู้เลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พและผู้สนใจทั่วไปรวมประมาณ 2000 คน
    
5.  รายละเอียดการประกวด

ผู้จัดงาน: TKKG Thailand Chapter และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ประธานจัดงาน: รศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ (TKKG Thailand Chapter) โทร. 089-8406148
ประธานร่วม: รศ.ดร.อนันต์  ทองระอา (มทส.) โทร. 081-7521642

โปรแกรมการประกวด

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
18.00-24.00 น. ลงทะเบียนและรับปลาขนาด 55bu, 65bu, 75bu, และ 85bu ลงบ่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
08.00-10.00 น. ลงทะเบียนและรับปลาขนาด 18bu, 25bu, 35bu, และ45bu
09.30-10.00 น. ประชุมกรรมการตัดสินที่งานประกวด
10.00-12.00 น. ตัดสินปลา ช่วงที่ 1 (ปลาขนาด 55bu, 65bu, 75bu, และ 85bu)
12.00-13.00 น. พักเที่ยง  และเปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมปลาบ่อ
13.00-14.30 น. ตัดสินปลา ช่วงที่ 2 (ปลาขนาด 18bu, 25bu, 35bu, และ45bu)
14.30-15.00 น. ตัดสินปลาโครงการ King of Shiro Utsuri
15.00-16.00 น. กิจกรรมประมูลปลาเพื่อการกุศล และเปิดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมปลา
16.00-19.00 น. พิธีปิดงาน มอบรางวัล  การประชุมประจำปี TKKG Thailand Chapter และงานเลี้ยง
18.30-20.00 น. ขนย้ายปลากลับ

ประเภทของการประกวด : European Style Show

สายพันธุ์ของปลาแฟนซีคาร์พที่ประกวด แบ่งเป็น 10 สายพันธุ์
1. KOHAKU (โคฮากุ)
2. TAISHO SANSHOKU (ซังเก้)
3. SHOWA SANSHOKU (โชว่า)
4. UTSURIMONO (อุสซุริโมโน) และ BEKKO (เบคโกะ)
5. TANCHO (ตันโจ)                                                                                                                     
6. KOROMO (โกโรโมะ) และ GOSHIKI (โงวชิกิ)
7. ASAKI (อาซากิ) และ SHUSUI (ซูซุย)
8. HIKARI MUJIMONO (ฮิการิ มูจิโมโน)
9. HIKARI UTSURIMONO (ฮิการิ อุจิริโมโน) และ HIKARI MOYOMONO (ฮิการิ โมโยโมโน)
10. KAWARIMONO (คาวาริโมโน)                                                                                 

ขนาดปลาคาร์ฟที่ส่งเข้าประกวด และค่าสมัคร
ประกวด ทุกๆ 10 เซนติเมตร ตั้งแต่ 18 bu – 85 bu 
1) 18 Bu   < 18 cm          300 บาท พร้อมถุง
2) 25 Bu   > 19-25 cm      300 บาท พร้อมถุง
3) 35 Bu   > 26-35 cm      500 บาท พร้อมถุง
4) 45 Bu   > 36-45 cm      500 บาท พร้อมถุง
5) 55 Bu   > 46-55 cm      700 บาท
6) 65 Bu   > 56-65 cm      700 บาท
7) 75 Bu   > 66-75 cm      900 บาท
8) 85 Bu   > 75 cm          900 บาท

คณะกรรมการตัดสิน  จาก ZNA ( Zen Nippon Airinkai) 

ค่าเช่าบ่อ ใบละ 1,000.-  (ปลาขนาดตั้งแต่ 50 Bu – 85 Bu ทุกตัวตัดสินในบ่อ)

ถ้วยรางวัล ทั้งหมด. 122 ใบ
(1) Grand. Champion 1 ใบ 
(2) Superior. Champion 1 ใบ
(3) Mature. Champion. 1 ใบ
(4) Adult. Champion. 1 ใบ
(5) Young. Champion. 1 ใบ
(6) Baby  Champion  1 ใบ
(7) Jumbo Champion A 1 ใบ                                                                                                         
(8) Jumbo Champion B 1 ใบ                                                                                                         
(9) Best in size. 8 ใบ
(10) Best in variety. 10 ใบ
(11) 1st  place 80 ใบ
(12) 2nd  place (ประกาศณียบัตร)  80 ใบ
(13) 3rd  place (ประกาศณียบัตร)  80 ใบ

6.  แหล่งงบประมาณ
ค่าสมัคร และเงินสนับสนุนจากฟาร์มปลาแฟนซีคาร์พ องค์กร บริษัท หรือห้างร้าน

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พและได้ชมปลาแฟนซีคาร์พคุณภาพสูง  สามารถพัฒนาทักษะในการเลี้ยงและการดูความงามของปลาแฟนซีคาร์พ  ระดับประกวดมาตรฐาน ZNA

8.  ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้รับผิดชอบโครงการ

รศ. ดร. สันติ แม้นศิริ (ประธาน TKKG Thailand Chapter) 
สาขาวิชาฟิสิกส์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์  089-8406148 (มือถือ)
e-mails: Thai-koikeeper@hotmail.com; santimaensiri@g.sut.ac.th

นอกเหนือจากงานประกวดแล้ว กิจกรรมร่วมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ

(1) การตัดสินปลาของสมาชิก TKKG จากโครงการ “King of Shiro Utsuri” ซึ่งเป็นกิจกรรมเลือกปลาและแข่งเลี้ยงปลาโตไซสายพันธุ์ Shiro Utsuri ขนาด 20-25 cm จำนวนประมาณ 30 ตัว โดยโครงการได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โครงการนี้จะได้เห็นกันว่าสมาชิกท่านใดมีทักษะการเลือกและการเลี้ยงปลา  สายพันธุ์ Shiro Utsuri  ได้ดีกว่ากันเพื่อจะได้แบ่งปันความรู้และเทคนิคกับนักเลี้ยงท่านอื่นๆ

(2) กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น  การประมูลปลาเพื่อการกุศล  นิทรรศการเกี่ยวกับปลาแฟนซีคาร์พ การแข่งขันวาดภาพปลาแฟนซีคาร์พของเด็กๆ ชิงเงินและถ้วยรางวัลพิเศษจาก TKKG การออกร้านขายสินค้า อุปกรณ์  อาหารปลา และปลาสวยๆ จากฟาร์มปลาแฟนซีคาร์พชั้นนำของประเทศ ซึ่งจะนำปลาคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นคุณภาพดี หลากหลาสายพันธุ์ ราคาพิเศษมาจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงทุกระดับ

(3) กิจกรรมประกวดภาพวาดปลาคาร์พของเยาวชน ชิงถ้วยรางวัลและเงินสด

จากข้อมูลและรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ทาง TKKG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พส่งปลาเข้าร่วมประกวด เราขอถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านทั้งนักเลี้ยงและผู้สนใจทั่วไปมาร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับปลาแฟนซีคาร์พที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม สามารถสร้างมาตรฐานการเลี้ยงและกิจกรรมปลาแฟนซีคาร์พให้ทัดเทียมประเทศญี่ปุ่นและนานาประเทศได้ และที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดงานประกวดปลาแฟนซีคาร์พในครั้งนี้ คือรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทาง TKKG Thailand Chapter จะขอมอบบริจาคเพื่อการกุศลต่อไป 

โปรดติดตามข่าวสารและความคืบหน้าเรื่องงานประกวดในทางเวป www.koi-keeper.net  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในโอกาสต่อไป

แล้วเจอกันมกราหน้าที่โคราชครับ...

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

วันงาน

เริ่มต้นงานด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. ซึ่งท่านเป็นประธานร่วม และผู้แทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ปกติงานประกวดที่จัดขึ้นโดย ZNA Freindship Club จะไม่มีการส่งกรรมการจาก ZNA เข้าร่วม
ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่จัดโดย ZNA Chapter ก็จะมีกรรมการเข้าร่วมตัดสินระดับ Certifide judges
ไม่เกิน 2 ท่าน สำหรับงานครั้งนี้ของ TKKG เราได้รับเกียรติจาก ZNA ในการส่งกรรมการ
ระดับ Certifide judger มาถึง 3 ท่าน งานครั้งนี้จึงมีความพิเศษเฉพาะ TKKG เท่านั้น
ผมขอแนะนำกรรมการแต่ละท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นกรรมการ
ในการตัดสินครั้งนี้ประกอบด้วย Mr. Koji Iba ZNA Executive Director
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบอร์ดบริหารของสมาคมไอรินไก ประเทศญี่ปุ่น
ท่านเป็นสมาชิก ระดับสูงจากทาง ZNA
ในงานครั้งนี้
Mr.Koji Iba ท่านทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากรรมการ มีระดับเป็น Certifide judges
ถือเป็นระดับสูงสุดของการเป็นกรรมการตัดสิน
ท่านนำใบเซอร์สำหรับแกรนด์แชมป์มาจาก ZNA
เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งแกรนด์แชมป์งานนี้ เท่านั้น กรรมการท่านต่อมา คือ Mr. Akitsugu Tanaka
ท่านดำรงตำแหน่งป็น Osaka Chapter Pressident
มีระดับเป็น Certified judges ถือเป็นระดับสูงสุดของการเป็นกรรมการตัดสิน

กรรมการท่านต่อมา คือ Mr. Richard Tan
ท่านดำรงตำแหน่งเป็น The President of The Koi Club Singapore
มีระดับเป็น Certified judges ถือเป็นระดับสูงสุดของการเป็นกรรมการตัดสิน
กรรมการท่านต่อมา คือ Mr. Micheal Lee
ท่านเป็นตัวแทนจาก Malaysia Chapter
ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็นกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง Chapter ที่ดี

พราะ TKKG ได้มีโอกาสในการส่งสมาชิก TKKG เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

เมื่อครั้งที่ Malaysia Chapter เป็นเจ้าภาพจัดงานประกวด ถึง 2 ปี

Mr.Micheal Lee ท่านมีระดับเป็น Local Certified judges

ถือเป็นระดับที่สองของการเป็นกรรมการตัดสิน

โอกาสนี้ TKKG ได้ส่งสมาชิก 2 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมในการสังเกตการตัดสิน
เรียกว่าเป็น Trainee Judge คือคุณฟิล บำรุงชีพ (พี่ฟิล- arm) และคุณวีระศักดฺ์ บุญปัญญาธนาชัย (VeeBee) แขกผู้มีเกียรติ และนักเลี้ยงระดับแนวหน้าของเมืองไทยให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานประกวดในครั้งนี้ อย่างคับคั่งคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับ กับคุณลิม ยามาโคชิ ไทยแลนด์ คุณเชฟ เฮียคิงคอง คุณเต้ย เฮียเฮี้ยง พี่ฟิล และคุณวีบีความสุขของการเลี้ยงอีกอย่างหนึ่ง คือ การได้พบปะพูดคุยกัน การประกวดเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ที่ทำให้เหล่าคนที่รักปลาคาร์ฟได้มาเจอกัน เฮียซ้ง(ที่ปรึกษา TKKG) เฮียบอย(ที่ปรึกษา TKKG) และคุณเต่า(รองประธาน TKKG) โอกาสนี้ Mr.Richard Tan ประธานแช๊พเตอร์สิงคโปร มอบของที่ระลึกให้กับ TKKG โดย รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ประธาน TKKG เป็นผู้รับมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน พี่ๆกลุ่มนี้เดินทางมาจากแปดริ้ว โดยเดินทางมาล่วงหน้า 1 วัน คุณเล็ก จาก The Fish Max เป็นคนหนุ่มไฟแรง ทำนิตยสารที่มีคุณภาพมากๆ เล่มหนึ่งของเมืองไทย คุณต้น ไดกิจิ คุณลิม ยามาโกชิ พี่น้อย และทีมงานคุณเต่า รับบทหนักในวันงาน เป็นผู้ที่ต้องคอยลำดับรางวัลและนำกรรมไปตัดสินรางวัลต่างๆ เอาใจช่วยนะครับคุณเต่า สีหน้า และแววตาเอาจริงเอาจังกับงานมากๆครับ การตัดสินกำลังเริ่มต้นกันแล้ว ระหว่างนั้นพื้นที่ในการประกวดจะถูกกันไว้สำหรับกรรมการ และที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปได้ การตัดสินครั้งนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะคณะกรรมการท่านให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทาน ยิ่งต้องใช้ความละเอียดมาก กว่าจะตัดสินรางวัลใหญ่ได้ก็กินเวลาไปครึ่งเช้าแล้ว"ขอดูอีกครั้ง" เป็นประโยคที่พูดบ่อยมากๆในวันนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจ ก่อนตัดสินในแต่ละรางวัล น้องๆพลทหาร และนศ.ป.เอก ช่วยอำนวยความสะดวกแก่กรรมการ ในการเปิด และปิดตาข่าย บ่อยาง ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้งานครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นครับ น้องเชม ลามภาษาญี่ปุ่น กำลังอธิบายให้พวกเราฟังกันMr.Lee จากแช๊พเตอร์มาเลเซีย กรรมการกำลังถกกันประชาชนทั่วไปที่รออยู่นอกบริเวณตัดสิน กำลังอ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสามารถติดตามผลการตัดสินได้จากบอร์ดประกาศผลการตัดสิน นอกจากนั้นยังมีบริการ อาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน ที่ขาดไม่ได้เลยคือ เต้าทึงแสนอร่อย ที่ได้รับน้ำใจจากคุณ กล้า ส.ข้าวต้มกุ้ย ที่ให้การสนับสนุนรางวัลที่ได้รับการตัดสินแล้วจะนำรูปมาติดบอร์ด ประกาศผลการตัดสินไว้ เป็นการจัดการที่ง่าย และเร็วและถูกต้อง นับว่างานนี้เป็นที่แรกของเมืองไทย ที่มีการนำบอร์ดประกาศผลมาใช้สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปกำลังมุงดู แกรนด์แชมป์ของงานนี้ที่ถูกนำมาจัดแสดงที่บ่อโชว์ GRAND CHAMPION The 1 st ZNA-TKKG Koi Show 2011 เป็น Kohaku ขนาด 82 cm อายุ 6 ปี Breeder : Sakai Fish Farm Owner : Yamakoshi (Thailand) ในช่วงบ่ายเป็นการตัดสินปลาไซด์ 1-4 หรือเรียกว่าปลาถุง กรรมการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ชุดที่ 1 ประกอบด้วย Mr.Iba และ Mr.Tna ชุดที่ 2 ประกอบด้วย Mr.Tanaka และ Mr.Lee ใช้เวลาอีกพอสมควรเลยครับ กองทะเบียนกำลังดำเนินการจัดทำใบเซอร์ และเตรียมพร้อมสำหรับมอบให้กับผู้ที่ได้รางวัล สามรถใบเซอร์รับกลับไปในวันงานเลยนับเป็นงานแรกของ ZNA ที่สามารถจัดทำใบเซอร์เสร็จสิ้นภายในวันงาน ปกติใบเซอร์จะดำเนินการเสร็จหลังจากวันงานผ่านไปแล้วประมาณ 15 วัน กว่าจัดจัดส่ง หรือได้รับใบเซอร์อีกเป็นเวลาร่วมเดือนกันเลย Mr.Iba และ Mr.Tanaka ท่านประทับใจในคุณภาพของ Grand Champion งานนี้ จึงขอถ่ายรูปเก็บไว้ภายหลังจากการตัดสินปลาเสร็จสิ้นลง ลำดับต่อไปคือพิธีการมอบรางวัล โดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา (ประธานร่วม) มอบของที่ระลึกให้แก่กรรมการทั้ง 4 ท่าน ลำดับต่อมา คือ การมอบรางวัลต่างๆ ครับ ขอแสดงความยินดีกับเฮียซ้ง ด้วยครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณกล้าด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับเฮียบอยด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่ไข่ต้มด้วยนะครับ พิธีมอบธง Grand Chamption มอบรางวัลโดย Mr.Koji Iba รับรางวัลโดยคุณ ต้นไดคิจิพิธีรับถ้วยพระราชธาน รับรางวัลโดยคุณลิม ยามาโคชิ Mr.Richard Tan กล่าวถึงงานประกวดวันนี้ และแสดงความประทับใจอย่างมาก ต่อการจัดงานครั้งนี้ ของ TKKG เขาหวังว่า จะได้มาร่วมงานครั้งต่อไปในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแช๊พเตอร์ไตหวัน ส่งของที่ระลึกให้แก่ TKKG โดยมี รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ ประธาน TKKG เป็นผู้รับ แช๊พเตอร์ ไตหวัน นับเป็นอีกแช๊พเตอร์หนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันดีกับTKKG มาโดยตลอด 3 ปี ได้มีการส่งสมาชิกภายในคลับ TKKG ไปร่วมการตัดสินที่จัดขึ้นที่ไตหวัน เป็นประจำทุกปี งานเลี้ยงฉลองตอนกลางคืน "น้องปอนหลานรัก"(เจ้าสไปเดอร์แมนในภาพ)ที่ผมไม่ได้เจอมานาน โตขึ้นและน่ารักมากๆ ช่วยผม(อาเจ็ก)เก็บของด้วย ทีมทำงาน เหนื่อยไหม!! ทีมยามาโกชิ และคุณโจ หนุ่มเหนือ ผมเองซึ่งเป็นเลขาของ TKKG ในช่วงก่อตั้งคลับ และปีปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประสานงานอยู่รอบนอก ขอบจบรายงานภาพวันงานเพียงเท่านี้ก่อนครับ