วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ความรู้ คู่คุณธรรม

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


แก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม

4 จังหวัดภาคใต้ จ. ปัตตานี 24 ส.ค. 19


ความเจริญของคนทั้งหลาย

ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและ

การหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ

ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและ

หาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น

ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา

เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน

สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ

และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นี้คือหลักธรรมประจำใจของผมเสมอมาครับ


"ความรู้ คู่คุณธรรม"